VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

DOUČOVÁNÍ – PŘEROV
www.doucovani-prerov.cz
tel.: 607 864 088
e-mail: info@doucovani-prerov.cz

Provozovatel

Ing. Michal Melo

Bohuslava Němce 2755/10, 750 02 Přerov

IČ: 07217439

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. DOUČOVÁNÍ PŘEROV je poskytovatelem služeb v oblasti vzdělávání pro veřejnost (dále jen „poskytovatel“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem a klientem, který si službu objedná (dále jen „objednatel“).
 3. Smlouva vzniká na základě závazné objednávky objednatele a následného potvrzení poskytovatelem. Za závaznou objednávku se považuje objednávka přes formulář na webu www.doucovani-prerov.cz nebo telefonická objednávka. Závazná objednávka musí obsahovat identifikační údaje objednatele, kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa), doučovaný předmět, počet objednaných hodin. Objednatel dále může uvést do poznámky případné další požadavky k výuce (termín doučování, čas doučování apod.). Na uvedený e-mail poskytovatel zasílá potvrzení objednávky s uvedením jména lektora a dalšími bližšími informacemi.
 4. Ujednání v konkrétní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek, které se použijí zejména ve vztazích neupravených vlastní smlouvou.

 Článek II.

Cena služeb a platební podmínky

 1. Cena služeb je dána platnými ceníky poskytovatele, které jsou k dispozici na www.doucovani-prerov.cz. Ceny za poskytované služby jsou smluvní a mohou být aktualizovány kdykoliv v průběhu roku. Poskytovatel je povinen objednatele s cenou za danou službu seznámit před uzavřením smlouvy. Cena za službu uvedená ve smlouvě mezi poskytovatelem a objednatelem se po dobu trvání smlouvy nemění.
 2. Cenu za poskytnuté služby je možné uhradit v hotovosti proti vystavenému daňovému dokladu nebo bankovním převodem na účet poskytovatele na základě faktury zaslané poskytovatelem. Daňový doklad vystaví lektor přímo na hodině.
 3. Objednatel provádí úhradu buďto za každou doučovací hodinu zvlášť nebo formou předplatného. V případě proplácení každé hodiny zvlášť lze použít pouze úhradu v hotovosti a to nejpozději na začátku dané doučovací hodiny. Pokud nebude částka uhrazena v tomto termínu, daná hodina neproběhne.
 4. Předplatné je forma úhrady objednatele, který si tímto objednává daný počet doučovacích hodin předem za zvýhodněné ceny.
 5. V případě úhrady formou předplatného je objednatel povinen zaplatit dohodnutou částku nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení potvrzujícího e-mailu ze strany poskytovatele.
 6. Veškeré řádně odučené hodiny se automaticky odečítají z předplatného uhrazeného zákazníkem. Poskytovatel se zavazuje elektronicky zaslat zákazníkovi přehled odučených hodin, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém služby doučování probíhaly.
 7. V případě, že uhrazené předplatné zákazníka bude již téměř vyčerpáno, bude o této skutečnosti poskytovatelem včas informován telefonicky nebo e-mailem. V případě zájmu objednatele o pokračování služby bude vytvořena nová objednávka.
 8. Pokud objednatel nevyčerpá veškerý předplacený kredit na hodiny doučování, bude mu následně na základě jeho žádosti zaslán zpět prostřednictvím bezhotovostního převodu na zvolený bankovní účet, a to ve výši 90 %. Zbylých 10 % je automaticky strženo poskytovatelem za administrativní náklady.
 9. V případě dojíždění lektora za žákem v rámci Přerova se částka za odučenou hodinu navyšuje o 50 Kč jako poplatek za dopravu. Při dojíždění do okolních vesnic se tato částka stanoví jako celkový počet km x 10 Kč.

Článek III.

Průběh doučování, storno doučovacích hodin

 1. Služba doučování je poskytována v termínech a na místě stanovených domluvou mezi objednatelem a lektorem.
 2. Jedna doučovací hodina trvá 60 min.
 3. V případě, že chce objednatel zrušit domluvenou hodinu, je povinen o této skutečnosti informovat lektora nebo poskytovatele a to nejpozději 24 hodin před naplánovanou hodinou. Pokud tak učiní, objednatel a lektor se domluví na poskytnutí služby v jiném termínu.
 4. Jestliže zákazník zruší domluvenou hodinu později než 24 hodin před naplánovanou hodinou doučování bez udání vážných důvodů, případně pokud nebude vůbec telefonicky kontaktovat lektora či poskytovatele, zaniká objednateli nárok na konkrétní hodinu doučování bez náhrady.
 5. Pokud ve sjednaném termínu nebude možné zajistit výuku z provozních či personálních důvodů na straně poskytovatele, je poskytovatel po dohodě s objednatelem povinen zajistit poskytnutí služeb v jiném termínu.

 

Článek IV.

Reklamace služby

 1. V případě nespokojenosti objednatele s poskytováním služby je tento oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlé hodiny doučování prostřednictvím e-mailu adresovanému poskytovateli.
 2. Objednatel je povinen v reklamaci uvést datum a čas reklamované hodiny, jméno lektora a konkrétní důvody, které jej vedly k reklamaci předmětné hodiny doučování.
 3. Pokud bude reklamace poskytovatelem uznána jako oprávněná, nebude reklamovaná hodina doučování objednateli účtována.
 4. Reklamacím, které nebudou řádně oznámeny do výše specifikovaných 48 hodin, nemusí poskytovatel vyhovět.
 5. V případě, že objednatel bude chtít odstoupit od smlouvy na základě uznané reklamace, bude mu na jeho žádost navráceno předplatné v plné výši.

Článek V.

Ostatní ustanovení

 1. Objednatelem může být pouze osoba starší 15 let.
 2. Poskytovatel neodpovídá za hmotnou či zdravotní újmu objednatele, k níž dojde během poskytování služby s výjimkou případů, kdy tato odpovědnost poskytovatele vyplývá ze zákona nebo to vyplývá z vlastní smlouvy.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení povinností objednatele.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

 

Loading